آخرین شب آخرین شعر

https://www.youtube.com/watch?v=PLD6W7HSu2k #آخرين_شب_آخرين_شعر فلم افغاني كه با همكاري مركز رشد استعداد هاي زنان افغان، دفتر NCA و زحمت جوانشير فلم تهيه شده است اين داستان واقعي…

Read More