مساعدت های مناسب موسسه Awsdc برای خواهران در
ولسوالی های چهار کانه ولایت فار یاب ( قرمقول ، خان چار باغ ؛ قر غان واندخوی )

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *