تصاویری از جریان مساعدت های نقدی از جانب دفتر ولایتیAWSDC در ولایت کندز:
بتاریخ ۲۰۲۲/۴/۵ برای (۳۳۹) فامیل مساعدت نقدی صورت گرفت، این پروسه با حضور داشت نماینده ریاست مهاجرین و موسسه (ADA) و روسای شوراهای محلات سروی شده انجام پذیرفت ، قابل تذکر است که وجوه مالی این مساعدت از جانب موسسه (NCA) تمویل شده است.
Photos from distribution of Hygiene Cash by AWSDC Kunduz Office
on 5th April, 339 needed families received Hygiene Cash assistance. In the event which took place in Imam Sahib District under the observation of ADA, AWSDC staff was accompanying by representative of DoRR, community elders and local shura’s elders.
To be mentioned, the project is funded by NCA.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *