فعالیت های کاری دفتر ساحوی ولایت کندز AWSDC

.در این اواخر از امور دفتر ساحوی ولایت کندز بازدید بعمل آورد  AWSDC تیم اعزامی موسسه

  که کارهای انجام شده این نهاد را در بخشهای حفر و ترمیم چاه های آب آشامیدنی و در ضمن اعمار تشناب برای خانواده های بی بضاعت، آگاهی دهی پیرامون حفظ الصحه محیطی

.مثبت و به خیر مردم محسوب نموده اند

رهبری موسسه از کارمندان و انجنیران محترم دفتر ولایتی خویش و همچنان همکاری های همه جانبه ریاست های اقتصاد، امور مهاجرین ، و انکشاف دهات ولایت کندز اظهار سپاس و قدردانی مینماید

…به آرزوی توفیقات مزید تان در راستای خدمتگذاری به جامعه

صادق عیار

AWSDC’s Kunduz Provincial Office Activities

The AWSDC Monitoring team evaluated the field office of the Kunduz province lately.

AWSDC Activities are mainly concentrated on rehabilitation of 20 drinking water wells, construction of 150 latrine, distribution of hygiene cash for needy families and raising awareness due to personal health care.

The monitoring team evaluated the field office works positive and for goodness of people.

The leadership and the Kunduz management team appreciate the comprehensive cooperation of the directorates of economics, refugees and rural rehabilitations of Kunduz.

Wish you the best to serve our people more and more.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *