چو ایستاده ای دست افتاده گیر !

چو ایستاده ای دست افتاده گیر !
جریان توزیع پول نقد برای ۲۵۰ تن از زنان نیازمندو مستحق به کمک در متطقه چرمگری منطقه ترکمن ها و …. شهر قندز توسط همکاران دفتر ولایتی Awsdc باحضور داشت بزرگان خییر و مطبوعات .
همکاران محترم دفتر ساحوی ولایت قندز برای تان توفیقات مزید از خداوند ج متمنی ام .
عیار

About the author

awsdc

The Afghan Women Skills Development Center (AWSDC) is a national non-governmental organization (NGO), based in Kabul and dedicated to the promotion and protection of the rights of women in Afghanistan.

View all posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *