برای 390 خانواده در کندز کمک های غیر غذایی توزیع شد.
ریاست مهاجرین کندز می گوید که برای 390 خانواده مستحق و بیجاشده کمک های غیر غذایی صورت گرفت.
جزئیات بیشتر در گزارش.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *