الیوم مورخ 25 / 8 /2020 برای زنانی که سر پر ست فا میل ونان آور خانه های شان اند و از طریق شورای های زنان ناحیه 13 تشخیص ومعرفی شده اند از جانب اینمو سسه، مواد ارتزاقی شامل (یک بو جی آرد ، یک بوجی برنج ؛ 15 لیتر روغن ؛ یک سیر شکر ؛ یک سیر لو بیا ، نمک ، مواد بهداشتی بخاطر جلو گیری از وایروس کرو نا ، تابلیت آسپرین ، ویتامین C) برای شصت تن از زنان بی بضاعت وسرپر ست فا میل های شان کمک صورت گر فت.
قابل تذکر است که بودجه مالی این مساعدت از جانب موسسه محترم ICAN تمویل شده است.
رهبری موسسه رشد استعداد های زنان افغان از این مساعدت به موقع مو سسه محترم ICAN اظهار سپاس وامتنان مینما ید.
مشاهده تصاویر:
A1
A2
A3
A1
previous arrow
next arrow
A1
A2
A3
A1
previous arrow
next arrow

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *