تصاویر از جریان برنامه توزیع بسته های موادغیر غذایی

تصاویر از جریان برنامه توزیع بسته های موادغیر غذایی (NFI) وبسته های صحی (Hygiene ) برای 137 خانواده های بیجاشده که قبلا توسط تیم کلستر موسسه شناسایی گردیده بود ن ، به هماهنگی و حضورداشت ریس محترم امور مهاجرین ولایت کندز و کارمندان محترم شان صورت گرفت .
ازهمکاران محترم دفتر ولایتی Awsdc درولایت کندز ، با در نظر داشت فعالیتهای مثمر شان اظهار سپاس وامتنان نموده ، تو فیقات مزید برای هریک تان از خداوند ج استد عا مینمایم .
عیار

About the author

awsdc

The Afghan Women Skills Development Center (AWSDC) is a national non-governmental organization (NGO), based in Kabul and dedicated to the promotion and protection of the rights of women in Afghanistan.

View all posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *