برای 390 خانواده در کندز کمک های غیر غذایی توزیع شد.

برای 390 خانواده در کندز کمک های غیر غذایی توزیع شد.
ریاست مهاجرین کندز می گوید که برای 390 خانواده مستحق و بیجاشده کمک های غیر غذایی صورت گرفت.
جزئیات بیشتر در گزارش.

About the author

awsdc

The Afghan Women Skills Development Center (AWSDC) is a national non-governmental organization (NGO), based in Kabul and dedicated to the promotion and protection of the rights of women in Afghanistan.

View all posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *